Algemene, leverings- en garantievoorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op Be-O B.V. en haar dochteronderneming BE O Lifestyle B.V. (hierna tesamen BE O Lifestyle) en zijn laatstelijk aangepast in februari 2021.

Artikel 1 - Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BE O Lifestyle en een Klant waarop BE O Lifestyle deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet welke niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van BE O Lifestyle zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

BE O Lifestyle kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan of had kunnen begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Afspraken of toezeggingen, afwijkend van de offerte, aanbieding of voorwaarden, worden slechts dan geacht te zijn gemaakt, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

De in een offerte of aanbieding, schriftelijk of op een website vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Een samengestelde prijsopgave verplicht BE O Lifestyle niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Indien de Klant zich met de inhoud van de orderbevestiging niet kan verenigen, dient hij zijn bezwaren binnen 7 dagen na ontvangst ervan schriftelijk bij ons in te dienen, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

BE O Lifestyle heeft het recht om onaangekondigd prijswijzigingen door te voeren. BE O Lifestyle kan niet worden gehouden aan foutieve prijsvermeldingen, als het gevolg van invoer-, type- of drukfouten.

Artikel 3 - Contractduur, leverstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant BE O Lifestyle schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

De uitvoeringstermijn begint niet eerder dan nadat de Klant de benodigde gegevens juist en volledig aan BE O Lifestyle ter beschikking heeft gesteld.

Levering geschiedt af bedrijf van BE O Lifestyle of haar betreffende productielocatie. De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is BE O Lifestyle gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant.

BE O Lifestyle heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan BE O Lifestyle de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. BE O Lifestyle zal in dat geval zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd is BE O Lifestyle gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, waaronder het tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van BE O Lifestyle op en is voor de Klant evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. BE O Lifestyle kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst zonder opgave van redenen weigeren.

Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van de overeenkomst is de Klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van BE O Lifestyle.

Indien BE O Lifestyle met de Klant een vaste prijs overeenkomt, dan is BE O Lifestyle niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een prijsstijging van grondstoffen, lonen et cetera.

Diegene die een druk- of reproductieopdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt, tezamen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de drukker, al de verantwoordelijkheid tegenover derden.

Artikel 4 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

BE O Lifestyle is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst BE O Lifestyle ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BE O Lifestyle kan worden gevergd.

Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is BE O Lifestyle gerechtigd tot vergoeding van alle schade.

In geval van liquidatie, aanvrage van surseance van betaling of faillissement ten laste van de Klant, of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BE O Lifestyle vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding. De vorderingen van BE O Lifestyle op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BE O Lifestyle op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 - Overmacht

BE O Lifestyle is niet gehouden tot het nakomen van de overeenkomst jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BE O Lifestyle geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van BE O Lifestyle of van derden daaronder begrepen.

BE O Lifestyle kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel BE O Lifestyle ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BE O Lifestyle gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 - Betaling en incassokosten

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BE O Lifestyle aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. BE O Lifestyle is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

BE O Lifestyle heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BE O Lifestyle verschuldigde.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

Alle door BE O Lifestyle in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van BE O Lifestyle totdat de Klant alle verplichtingen uit de met BE O Lifestyle gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.

Door BE O Lifestyle geleverde zaken, die ingevolge het voorgaande onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van BE O Lifestyle veilig te stellen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om BE O Lifestyle daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan BE O Lifestyle ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is BE O Lifestyle gerechtigd tot deze penningen.

Voor het geval BE O Lifestyle zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan BE O Lifestyle en door BE O Lifestyle aan te wijzen derden om die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BE O Lifestyle zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 - Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

De door BE O Lifestyle te leveren zaken voldoen aan de eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het beoogde gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. BE O Lifestyle kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

Een gering verschil van maximaal 10% bij de inktkleuren en in de kleur, de vorm, de grootte, de kwaliteit, of de dikte van het bedrukte of het op maat geproduceerde artikel rechtvaardigt geenszins klacht of weigering. Een afwijking mag nooit de weigering van de koopwaren rechtvaardigen noch de vraag naar prijsvermindering.

Bij de fabricage van maatwerk artikelen zal een hoeveelheid van 2% slechte exemplaren als normaal beschouwd worden; een afwijking van plusminus 10% op de bestelde hoeveelheden wordt door de Klant aanvaard.

De verantwoordelijkheid van BE O Lifestyle reikt niet verder dan de technische kenmerken eigen aan de bestelde artikelen.

De in dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door BE O Lifestyle verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen in geval van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag door de Klant of door derden, wanneer de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De garantie vervalt bij gebreken als gevolg van omstandigheden waar BE O Lifestyle geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.

De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan BE O Lifestyle te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan BE O Lifestyle te worden gemeld.

Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn afname- en betalingsverplichting niet op.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Indien na tijdige reclamatie vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dan zal BE O Lifestyle de zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, ter keuze van BE O Lifestyle, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding aan de Klant voldoen.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van BE O Lifestyle daardoor gevallen voor rekening van de Klant.

Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging aan de Klant in rekening gebracht worden.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens BE O Lifestyle één jaar.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

BE O Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan Klanten of zaken van Klanten, aan gezinsleden of zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden. Het voorgaande is geldend behoudens gevallen waarbij er sprake is van opzet, roekeloosheid of andere toerekenbare grove tekortkoming. Indien BE O Lifestyle aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BE O Lifestyle beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Mogelijke aansprakelijkheid van BE O Lifestyle ontstaat slechts indien de Klant BE O Lifestyle onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BE O Lifestyle ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die BE O Lifestyle in staat stelt adequaat te reageren.

BE O Lifestyle is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

Na het verzenden van een bestelling heeft BE O Lifestyle geen invloed meer op de bezorging ervan en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele vertraging van de verzendpartij. De Klant is verantwoordelijk voor het doorgeven van een juist leveringsadres. Eventuele extra kosten door een foutief leveringsadres zijn voor kosten van Klant.

Indien een levering beschadigd ontvangen wordt, kan de Klant via email met BE O Lifestyle contact opnemen, teneinde gezamenlijk een oplossing te bereiken.

Artikel 10 - Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken aan de Klant in de macht van de Klant worden gebracht.

Artikel 11 - Vrijwaring

De Klant vrijwaart BE O Lifestyle voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

BE O Lifestyle is en blijft exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: ontwerprechten, naamrechten, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op alle producten die door BE O Lifestyle zijn of nog worden voortgebracht en op alle publicaties (waaronder maar niet beperkt tot teksten, artikelen, beeldmateriaal en logo’s/designs) die worden getoond via op haar website(s) en/of andere (social) media. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend BE O Lifestyle daartoe bevoegd.

BE O Lifestyle verleent aan zakelijke en particuliere eindgebruikers het recht om BE O Lifestyle’s producten binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie of privé te gebruiken, doch slechts nadat de Klant aan al haar (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BE O Lifestyle is het de Klant niet toegestaan dit gebruiksrecht aan derden, anders dan voor privégebruik, over te dragen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BE O Lifestyle is het de Klant niet toegestaan BE O Lifestyle’s producten voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden.

In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, heeft BE O Lifestyle recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste driemaal de gefactureerde omzet aan Klant in de voorgaande 12 maanden, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van BE O Lifestyle een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillen 

Uitsluitend het Nederlands recht is op de overeenkomst van toepassing, ook indien aan de overeenkomst in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van BE O Lifestyle is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 14 - Vindplaats en wijziging voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn te vinden op de website: www.beolifestyle.com

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg.